Algemene Huurvoorwaarden Achterhoek On Wheelz

De heer S. Kappert handelend onder de naam Achterhoek On Wheelz (hierna: Achterhoek On Wheelz) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82580170en is gevestigd aan Stationsstraat 22 (7021CK) te Zelhem.

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Verhuurder: Achterhoek on Wheelz verhuurt e-choppers van verschillende modellen en typen aan Bedrijven en Consumenten, hierna Achterhoek on Wheelz.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Huurder: De Consument die of Het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Achterhoek on Wheelz.

6. Bestuurder: De feitelijke persoon die Het Gehuurde bestuurt.

7. Het Gehuurde: De e-choppers die Achterhoek on Wheelz aanbiedt, zijn e-choppers van verschillende modellen en typen bestemd voor de verhuur.

8. Diensten: de Dienst die Achterhoek on Wheelz aanbiedt, is het verhuren van e-choppers.

9. Aanbod: Ieder schriftelijk Aanbod aan Huurder tot verhuur, offertes daaronder begrepen.

10. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) tot dienstverlening waartoe Huurder opdracht heeft gegeven en waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

11. Website: de website die Achterhoek on Wheelz gebruikt, is: www.achterhoekonwheelz.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Achterhoek on Wheelz en iedere Overeenkomst tussen Achterhoek on Wheelz en Huurder en op elke Dienst die door Achterhoek on Wheelz wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Achterhoek on Wheelz aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Achterhoek on Wheelz is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Achterhoek on Wheelz gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Achterhoek on Wheelz is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Achterhoek on Wheelz het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Achterhoek on Wheelz gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een zodanige omschrijving van de aangeboden Dienst en de daarbij behorende prijzen. Achterhoek on Wheelz werkt in beginsel op basis van vaste tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het type e-chopper alsmede andere factoren, waaronder de huurperiode en eventuele overige bijzonderheden zoals vermeld in het Aanbod. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Achterhoek on Wheelz niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Achterhoek on Wheelz kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van Het Gehuurde.

4. Levertijden en termijnen in het Aanbod van Achterhoek on Wheelz zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Achterhoek on Wheelz niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Huurder dient eerst een reservering te plaatsen op basis van het Aanbod van Achterhoek on Wheelz voordat er een Overeenkomst tot stand kan komen.

2. Huurder is verplicht bij het maken van een reservering via de website van Achterhoek on Wheelz de huurprijs van Het Gehuurde (inclusief btw) te voldoen op de door Achterhoek on Wheelz aangegeven wijze. Huurder en/of Bestuurder is tevens verplicht zijn rijbewijs aan Achterhoek on Wheelz te tonen.

3. Huurder is gerechtigd de reservering tot 48 uur voor aanvang kosteloos te verplaatsen.

4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode, 25% van de huursom in rekening gebracht bij Huurder door Achterhoek on Wheelz. Annulering geschiedt op de door Achterhoek on Wheelz aangegeven wijze.

5. Indien Huurder niet verschijnt op het afgesproken moment of wanneer Huurder Het Gehuurde niet ophaalt binnen één uur na het afgesproken moment wordt de gehele huursom in rekening gebracht bij Huurder, tenzij Huurder aantoont dat geen of lagere kosten gemaakt zijn door Achterhoek on Wheelz.

6. Op het moment dat Huurder de beschikking krijgt over het Gehuurde komt er een Overeenkomst tot stand voor bepaalde tijd met een maximale huurperiode zoals door Achterhoek on Wheelz bepaald, tenzij Partijen anders overeenkomen.

7. Een Aanbod wordt door Achterhoek on Wheelz schriftelijk worden gedaan.

8. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Achterhoek on Wheelz, zal Achterhoek on Wheelz de Overeenkomst met Huurder schriftelijk (per e-mail of via whatsapp) bevestigen.

9. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Achterhoek on Wheelz daaraan niet gebonden. Huurder dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Huurder schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

10. Achterhoek on Wheelz is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

11. Achterhoek on Wheelz kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Huurder aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Achterhoek on Wheelz gerechtigd gemotiveerd een offerte en/of Overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Huurperiode en opzegging

1. De huurperiode wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum en tijd.

2. Zowel Huurder als Achterhoek on Wheelz kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen:

  1. Indien één der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming;
  2. Indien Huurder komt te overlijden;
  3. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals onjuiste informatie;

Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Achterhoek on Wheelz nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of enige schadevergoeding. Vorderingen van Achterhoek on Wheelz op Huurder zijn bij tussentijdse beëindiging onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan Huurder is te wijten wegens opzet of grove schuld, behoudt Achterhoek on Wheelz het recht een aanvullende vergoeding te eisen.

3. Huurder is gehouden diens medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Achterhoek on Wheelz.

4. De Overeenkomst loopt af op het moment dat de overeengekomen huurperiode eindigt.

5. In geval van slecht weer, bijvoorbeeld aanhoudende regen, sneeuw of ijzel kan er in overleg een andere datum worden vastgelegd.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Achterhoek on Wheelz het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

2. Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Achterhoek on Wheelz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Achterhoek on Wheelz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Achterhoek on Wheelz zijn verstrekt, heeft Achterhoek on Wheelz het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Huurder in rekening te brengen.

3. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn geldig ten voordele en ten nadele van de bevoegde Bestuurders.

Artikel 7 - Verplichtingen Huurder

1. Huurder dient minimaal 16 jaar oud te zijn. Huurder is vooraf het ingebruikneming van het Gehuurde minstens één jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs evenals een geldig identiteitskaart of paspoort in bezit te hebben. Indien Huurder deze documenten op eerste verzoek van Achterhoek on Wheelz niet kan overhandigen, zal Achterhoek on Wheelz de Overeenkomst annuleren zonder dat Huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Achterhoek on Wheelz is gerechtigd aanvullende documenten te verlangen.

2. Huurder is verplicht een borg te voldoen van 50 euro voordat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld door Achterhoek On Wheelz.

3. Huurder dient het Gehuurde bij terbeschikkingstelling te inspecteren. Daarbij behoort Huurder te onderzoeken of de kwaliteit (en kwantiteit) van het Gehuurde overeenstemt met de Overeenkomst. Huurder wordt geacht het e-chopper onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij Huurder op het moment van ontvangstneming van Het Gehuurde schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft aangegeven aan Achterhoek on Wheelz.

4. Huurder is verplicht te onderzoeken op welke wijze Het Gehuurde gebruikt dient te worden conform de bijgeleverde gebruiksinstructies. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verkeerd gebruiken van Het Gehuurde door Huurder. De bijgeleverde gebruiksinstructie is hierbij te allen tijde leidend. Zonder vooraf instructie te hebben gekregen van Het Gehuurde is het Huurder niet toegestaan om de ter beschikking gestelde e-choppers te besturen.

5. Alleen personen die in de huurovereenkomst als Bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van Huurder - zijn aangeduid, mogen Het Gehuurde besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid en mits zij geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om Het Gehuurde te besturen.

6. Het is Huurder verboden om Het Gehuurde uit te lenen aan derden of personen die niet als Bestuurder zijn aangemerkt. Slechts in een uitzonderlijk geval, en met expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Achterhoek on Wheelz, kan hiervan afgeweken worden.

7. Huurder is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Achterhoek on Wheelz.

8. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van Het Gehuurde tijdens overeengekomen huurperiode als ware het haar eigendom, overeenkomstig de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Huurder dient Het Gehuurde te allen tijde in goede staat te houden.

9. Huurder dient zich te onthouden van alcoholische drank- en drugsgebruik tijdens het gebruik van de e-chopper.

10. Het Gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg. Het Gehuurde mag in ieder geval niet worden gebruikt voor: (i) rijlessen,  (ii) motorsport doeleinden, (waaronder race-evenementen), (iii) veiligheidstrainingen, (iv) commercieel personenvervoer, (v) verhuur aan anderen en (vi) het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen.

11. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden op de wegen en fietspaden.

12. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder verplicht om de Het Gehuurde in goede staat, schoongemaakt op de met Achterhoek on Wheelz overeengekomen locatie op de overeengekomen terugkomsttijd. Daarbij dient Huurder alle bijbehorende bescheiden aan Achterhoek on Wheelz te retourneren. Huurder is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van gehuurde van Achterhoek on Wheelz op te volgen. De e-chopper hoeft niet retour met een opgeladen accu.

13. Indien de e-chopper niet tijdig op de overeengekomen locatie en op de overeengekomen terugkomsttijd aanwezig is, zal Achterhoek on Wheelz € 10,- per uur dat de e-chopper te laat is ingeleverd aan Huurder in rekening brengen met een maximum van € 50,-.

14. In het geval dat Huurder haar voorgenoemde verplichting verzuimt, of weigert Achterhoek on Wheelz Het Gehuurde terug te geven c.q. bezit te verschaffen, is Huurder aan Achterhoek on Wheelz het bedrag verschuldigd gelijk aan de door een onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van Het Gehuurde. Achterhoek on Wheelz maakt daarbij ook aanspraak op de door haar gemaakte kosten voor de vergeefse poging Het Gehuurde terug te halen.

15. Huurder is verplicht eventuele boetes ten gevolge van en gedurende het gebruik van Het Gehuurde door Huurder, zoals onder meer maar niet beperkt tot parkeer- en verkeersboetes aan Achterhoek on Wheelz te vergoeden. Achterhoek on Wheelz is derhalve gerechtigd eventuele boetes e.d. op Huurder te verhalen. Indien Huurder de boetes niet tijdig betaalt, en Achterhoek on Wheelz ontvangt hier een aanmaning voor, is Achterhoek on Wheelz gerechtigd om de verhoging door te berekenen alsmede extra administratiekosten.

16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de feitelijke Bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het e-chopper en toe te zien op de juiste nakoming daarvan.

17. Huurder mag met Het Gehuurde zich slechts bevinden in een cirkel van 50 kilometer buiten de vestigingsplaats van Achterhoek on Wheelz.

18. Het is Huurder verboden om met Het Gehuurde te rijden om zandwegen c.q. onverharde wegen.

19. Huurder is verplicht bij het parkeren van Het Gehuurde de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met Gehuurde verbonden zijn met zich mee te nemen en Het Gehuurde op slot te zetten met het bijgeleverde slot.

20. Het is niet toegestaan met meer personen of kinderen op Het Gehuurde te zitten en/of te rijden.

Artikel 8 - Verplichtingen Achterhoek on Wheelz

1. Achterhoek on Wheelz staat in voor de deugdelijkheid van Het Gehuurde en de kwaliteit van de geleverde zaken, alsmede voor de uitvoering van de Overeenkomst naar haar beste kunnen. Doch zijn uitgezonderd van garantie alle gevolgen door normaal gebruik (slijtage), onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Achterhoek on Wheelz.

2. Achterhoek on Wheelz levert het e-chopper met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde accu en, voor zover Achterhoek on Wheelz kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

3. Achterhoek on Wheelz stelt (samen met Huurder) voorafgaand aan het verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het e-chopper bevindt, wordt aangegeven.

4. Achterhoek on Wheelz is gehouden Huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten te overhandigen.

5. Achterhoek on Wheelz dient ervoor te zorgen dat er in het e-chopper een Nederlandstalige instructiedocument aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar Huurder binnen en buiten openingstijden van Achterhoek on Wheelz gebruik van kan maken.

6. Achterhoek on Wheelz draagt zorg voor instructies aangaande adequate pechhulp in Nederland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het e-chopper ook in het buitenland gebruikt mag worden.

7. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de Achterhoek on Wheelz indien het e-chopper wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door Achterhoek on Wheelz vergoed.

8. Bij de inname door Achterhoek on Wheelz zal Het Gehuurde gecontroleerd worden op eventuele schade en zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij eventuele niet gemelde schade en/of waardevermindering in rekening wordt gebracht bij Huurder.

9. Het Gehuurde wordt te allen tijde meegegeven met een volle accu.

Artikel 9 - (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van Het Gehuurde wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling of borg niet tijdig is ontvangen door Achterhoek On Wheelz of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, heeft Achterhoek On Wheelz recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Huurder dient Achterhoek on Wheelz schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

3. Huurder is verplicht Het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de Huurder afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Achterhoek on Wheelz gerechtigd het gehuurde op te slaan voor rekening en risico van Huurder. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Huurder is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.

5. Indien Achterhoek on Wheelz gegevens behoeft van de Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Huurder deze aan Achterhoek on Wheelz ter beschikking heeft gesteld.

6. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle openstaande kosten met betrekking tot het huurbedrag en de verschuldigde borg zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.

7. Achterhoek on Wheelz behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.

Artikel 10 - Conditie van het e-chopper

1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 1 uur na levering schriftelijk aan Achterhoek on Wheelz te worden gemeld op info@achterhoekonwheelz.nl of via telefoonnummer 0629303054.
Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Achterhoek on Wheelz, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken.

2. Onzichtbare gebreken zijnde gebreken die Huurder bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Achterhoek on Wheelz terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Huurder het recht op reclame ter zake van die gebreken.

3. Indien Huurder haar reclamerecht gebruikt, zal zij Het Gehuurde en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Achterhoek on Wheelz, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Achterhoek on Wheelz terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.

4. Huurder heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een afwijking in kleur.

5. Achterhoek on Wheelz zal, voor zover mogelijk, voor een vervangende e-chopper zorgen. Alle bijkomende kosten in het kader van de vervanging komen voor rekening en risico van Achterhoek on Wheelz, tenzij aangetoond wordt dat het tekort is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Huurder.

6. Indien vervanging onmogelijk is, zal Achterhoek On Wheelz de overeengekomen huurprijs en borg aan Huurder restitueren. Restitutie aan Huurder worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 11 - Schade

1. Elke schade en ieder verlies dient terstond, doch uiterlijk binnen één uur aan Achterhoek on Wheelz gemeld te worden via het schadeformulier c.q. reparatieformulier op de Website. Indien overeengekomen, zorgt Achterhoek on Wheelz voor een verdere afhandeling van de schade.

2. Huurder dient het schadeformulier zo volledig mogelijk en binnen 24 uur na het ontstaan van de schade aan Achterhoek on Wheelz ter beschikking te stellen. Het schadeformulier is te raadplegen op de Website.

3. Nadat Huurder schade heeft gemeld door middel van het door Achterhoek on Wheelz verstrekte formulier, te vinden op de Website, dient Huurder zich te onthouden van enig gebruik van Het Gehuurde totdat de door Achterhoek on Wheelz het Gehuurde heeft hersteld dan wel heeft vervangen.

4. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met Het Gehuurde toegebracht of vermissing van Het Gehuurde is Huurder verplicht Het Gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.

5. Indien Achterhoek on Wheelz de door Huurder gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient Huurder diens feitelijke stellingen te bewijzen.

6. Alle e-choppers zijn verzekerd voor de verhuur. Het eigen risico is € 1.000,- per gebeurtenis. Indien gedurende de Overeenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt Huurder hierbij Achterhoek on Wheelz om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van Huurders bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij digitale goedkeuring van de voorwaarden van de Overeenkomst machtigt de Huurder Achterhoek on Wheelz tot het bovenstaande, met een maximale eigen risico van € 1.000,- voor de Huurder.

Artikel 12 - Prijzen

1. Alle in het aanbod en de Overeenkomst vermelde tarieven zijn inclusief btw, en exclusief eventuele onkosten en andere bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod, worden de prijzen niet verhoogd, behoudens veranderingen in btw-tarieven en andere prijsverhogingen krachtens wet-en regelgeving.

2. Bijkomende kosten en onkosten kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, volledig gevulde accu, schoonmaakkosten en extra's of accessoires. De aftankkosten die in rekening worden gebracht zijn overeenkomstig de prijzen van het pompstation op dat moment.

3. Reeds overeengekomen huurprijzen worden in beginsel niet aangepast, behoudens wijzigingen de jaarlijkse indexering op basis van de daarvoor geldende normen en eventuele kosten voor verhogingen van Btw tarieven en kostenverhogingen van derden die redelijkerwijze aan Huurder kunnen worden doorberekend.

4. Huurder dient voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst de verschuldigde vergoeding ter hoogte van de huurprijs te voldoen aan Achterhoek on Wheelz, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

5. Huurder dient voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst de verschuldigde vergoeding ter hoogte van de huurprijs en de vereiste borg te voldoen aan Achterhoek On Wheelz, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling geschiedt vooraf via de website van Achterhoek on Wheelz of op de locatie van Achterhoek on Wheelz, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren van de Huurder tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Achterhoek on Wheelz op Huurder onmiddellijk opeisbaar.

4. Achterhoek on Wheelz heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Achterhoek on Wheelz kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Achterhoek on Wheelz kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Alle door Achterhoek on Wheelz gestelde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Huurder zijnde een Bedrijf in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

6. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Achterhoek on Wheelz zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

7. Indien Achterhoek on Wheelz meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid van Achterhoek on Wheelz jegens Huurder of derden, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in verband met de Overeenkomst door Achterhoek on Wheelz in rekening gebracht ten aanzien van directe schade, behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Achterhoek on Wheelz. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.

2. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van het gebruik van de door Achterhoek on Wheelz geleverde zaken, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

3. Gebruik van Het Gehuurde geschiedt op eigen risico van Huurder. Huurder dient zich te vergewissen van het feit dat gezien de aard van het Gehuurde, de nodige extra zorg c.q. voorzichtigheid ten aanzien van Het Gehuurde geboden is. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk ten aanzien van gevolgschade doordat Huurder onderweg een pechgeval is overkomen. Achterhoek on Wheelz zal zich in een dergelijk geval inzetten het pechgeval tijdig te herstellen door ofwel een nieuwe e-chopper aan te leveren of wel de nodige reparaties te verrichten.

4. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode. Huurder dient zich te houden aan gebruik van Het Gehuurde volgens de handleiding en instructies van Achterhoek on Wheelz en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Achterhoek on Wheelz is nimmer aansprakelijk voor gebreken ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst.

5. Huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract. Huurder is gehouden om het e-chopper terug te brengen in de toestand waarin Huurder deze heeft ontvangen van Achterhoek on Wheelz. Schade aan de remmen, de aandrijving en zuivere breukschade zijn niet te beschouwen als ongevalschade en komt voor rekening van Huurder.

6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Achterhoek on Wheelz lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze in verband houdt met de huur van het e-chopper en redelijkerwijze niet voor rekening van Achterhoek on Wheelz behoort te komen.

7. Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen, alsmede de daden van een Bestuurder alsof deze de eigen acties van de Huurder waren.

8. Achterhoek on Wheelz is op geen enkele manier aansprakelijk indien Huurder nalaat zich adequaat en voldoende te verzekeren.

9. Enige kosten voor reparaties, vervanging of herstel komen voor rekening van Huurder indien deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde. Van ondeugdelijk gebruik is in ieder geval sprake als Het Gehuurde gebruikt wordt in strijd met artikel 7 lid 11 van deze algemene voorwaarden of anderszins daarmee verband houdt. Achterhoek on Wheelz behoudt hierbij het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten de waarde van het de te vervangen zaak overschrijden. Bij beschadiging van Het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het gehuurde.

10. Schade of verlies van Het Gehuurde door diefstal en/of vandalisme, met inbegrip van waardevermindering van Het Gehuurde, komt voor rekening en risico van Huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk om de eventueel benodigde juridische maatregelen c.q. vervolgstappen te nemen.

11. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave van het Gehuurde of enigszins verantwoordelijk voor de bewaring c.q. opslag hiervan.

12. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van Het Gehuurde alsmede een goede en juiste bevestiging daarvan aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een daarvoor bestemd hek). Het Gehuurde mag nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten door Huurder.

13. Ingeval van schending van de inleverplicht door meerdere Huurders, is elke Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.

14. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Achterhoek on Wheelz is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Achterhoek on Wheelz bekend was.

15. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.

16. Achterhoek on Wheelz is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar haar van de website.

17. Achterhoek on Wheelz staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Achterhoek on Wheelz verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

18. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Achterhoek on Wheelz vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Achterhoek on Wheelz binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

19. Huurder vrijwaart Achterhoek on Wheelz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar is.

Artikel 15 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van Het Gehuurde, gaat over op Huurder op het moment waarop deze aan Huurder feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Huurder of van door Huurder aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 - Overmacht

1. Achterhoek on Wheelz is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Achterhoek on Wheelz, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van Achterhoek on Wheelz, (x) beslaglegging van welke aard en reden dan ook, (xi) niet beschikbaar zijn van het gehuurde e-chopper of gehuurde e-choppers door technische mankementen, De e-choppers worden door Achterhoek on Wheelz met regelmaat verhuurd, het kan daarom voorkomen dat door schade of plotselinge storingen, mankementen of andere technische problemen, ondanks inspanningen van Achterhoek on Wheelz om dit te verhelpen, niet voldoende e-choppers beschikbaar zijn voor de verhuur en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Achterhoek on Wheelz buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Achterhoek on Wheelz heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Achterhoek on Wheelz haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Achterhoek on Wheelz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Achterhoek on Wheelz gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten van Achterhoek on Wheelz berusten uitsluitend bij Achterhoek on Wheelz en worden niet overgedragen aan Huurder.

2. Het is Huurder verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Achterhoek on Wheelz rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Achterhoek on Wheelz. Indien Huurder wijzigingen wenst aan te brengen in door Achterhoek on Wheelz opgeleverde zaken, dient Achterhoek on Wheelz expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Artikel 18 - Boete

Bij beschadiging dan wel het niet (tijdig) en/of op de door Achterhoek on Wheelz aangegeven wijze retourneren van de het Gehuurde is Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd tot maximaal de hoogte van een door onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van Het Gehuurde dat vooraf bekend wordt gemaakt aan Huurder, tenzij Achterhoek on Wheelz kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden ten gevolge van het handelen van Huurder en deze schade redelijkerwijze niet voor rekening van Achterhoek on Wheelz dient te komen.

Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

1. Achterhoek on Wheelz gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal Achterhoek on Wheelz de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan «CompanyEmail».

2. Indien Achterhoek on Wheelz op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Achterhoek on Wheelz kan de e-chopper middels een trackingsysteem volgen. Indien Huurder niet wenst dat Achterhoek on Wheelz zijn locatie kan volgen, kan Huurder geen gebruik maken van Het Gehuurde. De gegevens zullen door Achterhoek on Wheelz worden opgeslagen gedurende 4 weken, waarna deze zullen worden vernietigd.

Artikel 20 - Klachten

1. Indien Huurder niet tevreden is over de service of Diensten van Achterhoek on Wheelz of anderszins klachten heeft, is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen telefonisch of via e-mail gemeld worden aan info@achterhoekonwheelz.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Achterhoek on Wheelz de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Achterhoek on Wheelz zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Achterhoek on Wheelz en de Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Achterhoek on Wheelz heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zijn op de Website te vinden.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Achterhoek on Wheelz en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Zelhem, 17 mei 2021